Privacyverklaring

In de uitoefening van haar publieke taken en overige werkzaamheden verwerkt het platform Computational Science NL persoonsgegevens. Computational Science NL gaat zo zorgvuldig mogelijk met deze gegevens om. In deze privacyverklaring leest u wat wij met uw persoonsgegevens doen en waarom we ze nodig hebben.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die door of onder verantwoordelijkheid van Computational Science NL worden verwerkt.

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Wij raden u aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. De meest actuele versie vindt u altijd op www.computationalsciencenl.nl.

Welke gegevensverwerkingen vinden er door Computational Science NL plaats?

Computational Science NL verwerkt persoonsgegevens van iedereen die direct of indirect contact heeft (gehad) met Computational Science NL.
Wij onderscheiden daarbij de volgende verwerkingen:

Bezwaar- en beroepsprocedures, klachten en overige formele verzoeken

Als u bij Computational Science NL een bezwaarschrift of klacht indient, of als u een verzoek doet tot inzage of verwijdering van uw persoonsgegevens, of indien u Computational Science NL verzoekt tot openbaarmaking van documenten (een zogenaamd Woo-verzoek), dan heeft Computational Science NL uw Computational Science NL – en contactgegevens nodig om dit verzoek te kunnen behandelen. Computational Science NL bewaart en verwijdert deze gegevens volgens de Archiefwet-bewaartermijnen, die voor Computational Science NL gelden.

Bewaartermijnen
Voor documentatie betreffende een bezwaarzaak, beroepsprocedure of klacht (inclusief de daarin opgenomen persoonsgegevens) geldt een bewaartermijn van twee jaar na de datum van de gerechtelijke uitspraak of het besluit van Computational Science NL op het bezwaar of de klacht. Voor de documentatie betreffende Wet open overheid- en Algemene verordening gegevensbescherming-verzoeken hanteert Computational Science NL een bewaartermijn van vijf jaar.

Websiteformulieren, website en nieuwsbrieven

Op de Computational Science NL website kunt u online formulieren invullen en indienen, waarmee u uw NAW- en contactgegevens aan Computational Science NL verstrekt. Bij deze formulieren wordt altijd vermeld met welk doel NWO die persoonsgegevens verwerkt.

Voor de nieuwsbrief kunt u zich op elk moment afmelden. Onderaan iedere online Computational Science NL -nieuwsbrief vindt u een afmeldlink.

We maken gebruik van Google Anallytics voor het meten van de presentaties van de website.

Voorkomen van en onderzoek naar fraude

Indien we vermoeden dat er in een bepaalde situatie sprake is van fraude doen wij daar onderzoek naar. In het kader van dat onderzoek kunnen we ook persoonsgegevens verwerken. De categorieën persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn afhankelijk van de omstandigheden van een concreet geval. Zo kunnen we namen en contactgegevens verwerken maar ook logging van toegang tot systemen of gebruikte IP-adressen als dat voor het onderzoek noodzakelijk is. Indien uit onderzoek blijkt dat er sprake is van fraude, zullen we aangifte doen en mogelijk de persoonsgegevens met opsporingsinstanties delen.

Bewaartermijn
De persoonsgegevens die we in het kader van het fraudeonderzoek verwerken, worden zeven jaar bewaard, conform de wettelijke eisen.

Met wie deelt Computational Science NL persoonsgegevens?

De uitvoering van de (wettelijke) taken kan met zich meebrengen dat Computational Science NL persoonsgegevens deelt met andere organisaties. Dat kan bijvoorbeeld een andere overheidsinstantie, een toezichthouder, de Belastingdienst of een samenwerkingspartner zijn. Dit gebeurt altijd op basis van een geldige rechtsgrondslag.

Ook worden afspraken gemaakt en passende maatregelen getroffen voor een betrouwbare, behoorlijke en zorgvuldige uitwisseling van de persoonsgegevens. Dat geldt ook voor de uitwisseling van persoonsgegevens met andere landen. Persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Welke rechten kunt u uitoefenen met betrekking tot uw gegevens?

Op grond van de privacywetgeving heeft u recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe Computational Science NL met uw persoonsgegevens omgaat. Daarnaast heeft u recht op inzage en correctie van uw persoonsgegevens. In sommige gevallen heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Wij zullen uw verwijderverzoek inwilligen, tenzij Computational Science NL op grond van de wet verplicht is bepaalde persoonsgegevens te bewaren. Ook heeft u in sommige gevallen het recht om bezwaar tegen verwerking van uw gegevens te maken of te verzoeken tot een beperking van verwerking. U heeft in bepaalde gevallen het recht om gegevens die u aan ons hebt verstrekt te ontvangen in een machine-leesbaar formaat, zodat u deze gegevens kunt overdragen aan een andere partij.

Wilt u inzage, uw gegevens corrigeren, aanvullen of laten verwijderen, mail uw verzoek dan naar info@computationalsciencenl.nl. Voeg bij uw verzoek een afgeschermde kopie (zonder pasfoto en BSN nummer) van een geldig legitimatiebewijs toe.

Vragen en klachten

Mocht u vragen hebben over deze privacyverklaring of de wijze waarop we uw persoonsgegevens verwerken dan kunt u met ons contact opnemen via info@computationalsciencenl.nl.

U heeft het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Wanneer u een klacht heeft, dan zoeken wij graag met u naar een oplossing. Neem daarvoor contact met ons op via info@computationalsciencenl.nll.

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij onze Functionaris gegevensbescherming (info@computationalsciencenl.nl) of de Autoriteit Persoonsgegevens.

De privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 18 september 2023.